Check our Christmas and New Years opening Hours!

  • Kerkstraat 27-H 1017 GB Amsterdam
  • Open: 09:00 - 21:00

Privacy policy

YourCityBike, gevestigd aan Kerkstraat 27-H 1017 GB Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://yourcitybike.com
Kerklaan 27-H
1017 GB Amsterdam
0646814877

P. Trawicki is de Functionaris Gegevensbescherming van YourCityBike.
Hij/zij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

YourCityBike verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres

– IP-adres – Locatiegegevens – Gegevens over jouw activiteiten op onze website – Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) – Internetbrowser en apparaat type – Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn

dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een

bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun

kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke

toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben

verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan

verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

YourCityBike verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze

dienstverlening uit te kunnen voeren – Om goederen en diensten bij je af te leveren – YourCityBike analyseert

jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te

stemmen op jouw voorkeuren. – YourCityBike verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe

verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

YourCityBike neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die

(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door

computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van

YourCityBike) tussen zit. YourCityBike gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen

met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen

voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

YourCityBike bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor

je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van

persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn >

Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

YourCityBike verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze

overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

YourCityBike gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk

maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt

opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de

technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren

werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website

optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies

meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser

verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht

om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de

verwerking van jouw persoonsgegevens door YourCityBike en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in

een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot

inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je

toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone,

de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit

ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

YourCityBike wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale

toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

YourCityBike neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,

verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij

het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan

contact op met onze klantenservice of via [email protected]